• 021-88854297
  • مشاوره و سفارش

جمع آوری و تصفیه فاضلاب ( لجن )

دلایل تصفیه لجن

بطور کلی لجن عبارت است از مواد جامد معلق موجود در فاضلاب ورودي و همچنین مواد معلق ایجاد شده در طی فرایندهاي بیولوژیکی یا شیمیایی تصفیه که از طریق ته نشینی جدا میشود. حجم عمده لجن را آب تشکیل میدهد، بطوریکه نوع فرآیند و مرحله تصفیه، مقدار مواد جامد در لجن 0 الی 12 درصد وزنی باشد که ارقام بالاتر مربوط به مواردي است که لجن، غلیط شده است . شاید لجن خام ایجاد شده در تصفیه خانه ها بعلت حجم زیاد، تولید بوی مزاحم میکند و غیر بهداشتی است که این دلایل باعث این امر میشود . به همین دلیل لازم است نسبت به جمع آوري، تصفیه و دفع بهداشتی آن توجه زیادی شود . بنابراین هدف از تصفیه فاضلاب آن است که لجن با توجه به نحوه دفع آن به حالتی در آید که دیگر بوي مزاحم و خطرات بهداشتی ایجاد نکند .

تصفیه لجن فاضلاب

وجود لجن در فاضلاب

کمیت و ماهیت لجن بستگی به خواص فاضلاب، ماهیت و بازدهی فرآیندهاي تصفیه دارد. درته نشینی اولیه، جزء ته نشین پذیر جامدات موجود در فاضلاب تصفیه نشده که معمولاً 40 تا 60 درصد جامدات جریان ورودي را تشکیل میدهند، ته نشین میشوند. لجن اولیه حاوي جامدات معدنی همراه با جزء درشت تر از کلوئیدهاي ورودي را به خود اختصاص میدهد و پس از چند ساعت، BOD آلی است. این لجن جزء قابل ملاحظهاي از بیهوازي میشود و بنابراین براي جلوگیري از مشکلات آزار دهنده ناشی از آن باید جدا شود. جامدات خروجی قسمت ته نشینی اولیه یا به شکل محلول در میآیند و یا آنکه در حین تصفیه ثانویه در جرم زنده باقی میمانند. سایر جامدات در اثر تبدیل مواد آلی محلول به مواد سلولی به وجود میآیند. بدین ترتیب لجن ثانویه عمدتاً متشکل از جامدات بیولوژیکی است. لجن هاي فاضلاب متناسب با منبع آنها تغییر میکند. لجن اولیه نسبت به لجن ثانویه از لحاظ ماهیت، دانهاي تر بوده و غالباً غلظت بیشتري دارد. هماهنگی لجن ثانویه بستگی به فرآیندهاي تصفیه داشته، دستخوش تغییرات بیشتري میشود. جامدات راکتورهاي رشد متصل از لحاظ ماهیت، ذرات درشتی هستند که نسبت به ذرات سبکتر و لخته شونده در سیستمهاي رشد معلق داراي مزیت و برتري هستند. براي بهتر نمودن فرآیند، اختلاط لجن اولیه و ثانویه در برخی از موارد سودمند است. 70 درصد لجن اولیه و ثانویه را مواد آلی تشکیل میدهند. چون دانسیته مخصوص این مواد تنها به مقدار اندکی بزرگتر از 1 است بنابراین بدون آنکه خطاي قابل ملاحظهاي پدید آید میتوان فرض کرد که جرم واحد لجنی که داراي غلظت کمتر از 10 درصد است جامدات ناشی از فرآیند تصفیه فاضلاب شامل آشغالها، دانه، کفاب و انواع لجن میباشند. مقدار، تعداد و نوع لجن بستگی به ماهیت فاضلاب خام، نوع فرآیند تصفیه و واحد عملیاتی دارد. لجن ها میتوانند به لجن هاي اولیه، لجن فعال یا بیولوژیک و لجنهاي شیمیایی دسته بندي شوند. با تغییر فرآیندهاي تصفیه، لجنها نه تنها از لحاظ نوع بلکه از لحاظ مقدار نیز تغییر میکنند.

سفت کردن لجن فاضلاب

نظر بر اینکه غلظت لجن مازاد، ناچیز بوده و حجم عمده آن را آب تشکیل میدهد، اگر فاضلاب از واحد ته نشینی مستقیما وارد بستر لجن خشک کن شود، مستلزم استفاده زمین زیاد و در صورتیکه وارد هاضم لجن گردد موجب افزایش حجم هاضم میگردد. به همین علت قبل از فرایند تثبیت، آب لجن اضافی بوسیله حوض تغلیظ لجن تا حدود زیادي گرفته میشود. از روشهاي متداول تغلیظ لجن میتوان تغلیظ کننده ثقلی و تغلیظ توسط شناور سازي را نام برد. سفت کننده ثقلی، سادهترین و ارزانترین نوع فرآیند آبگیري میباشد. بطور معمول حجم حوض تغلیظ لجن بر اساس لجن اضافی تولیدي در یک شبانه روز در استخر ته نشینی، طراحی میگردد

تغلیظ لجن فاضلاب

ساخت تصفیه فاضلاب به دست کاویان

شرکت کاویان طراح و سازنده پکیج های تصفیه فاضلاب و تولید کننده تجهیزات آب و فاضلاب ، ساخت تصفیه خانه های شهری میباشد . شما عزیزان میتوانید کار هایتان در حوزه آب و فاضلاب از صفر تا صد به کاویان بسپارید .

موضوعات مرتبط

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت تجهیزات و فناوری کاویان میباشد. © 2020 .